English (United Kingdom)
การลงทะเบียน PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 30 November 1999 00:00

   

RBAC

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

   
 

หลักฐานการสมัครเรียน


1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป


2. รบ.ฉบับจริง
 
3. สำเนาใบ รบ.(ขนาด A4) จำนวน 2 ฉบับ

4. ใบรับรองแพทย์
 
5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ฉบับ
 
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 4 ฉบับ
 
7. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา-มารดา จำนวน 2 ฉบับ
 
8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา จำนวน 2 ฉบับ
 
9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาดา จำนวน 2 ฉบับ
 
10. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล สำเนาใบสำคัญหย่าของบิดา มารดา 
        สำเนาใบมรณบัตร บิดา มารดา 

 

 

 
Last Updated on Sunday, 27 May 2012 12:40